Relacje inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Prognoza wyników finansowych na lata 2010-2012 została przygotowana w oparciu o następujące główne założenia:

  • zakończonie budowy i uruchomionie produkcji w nowym zakładzie w Śremie (zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem),
  • zostanie zakupiona linia do produkcji czystego granulatu gumowego oraz stopniowo zostanie osiągnięta zakładana wielkość oraz struktura produkcji w nowym zakładzie,
  • Grupa RECYKL pozyska z prywatnej emisji akcji serii E kwotę 3,3 mln zł,
  • ceny oferowanych produktów i usług nie ulegną istotnym zmianom,
  • nie nastąpi istotne nasilenie konkurencji w obszarach w których działa Grupa RECYKL,
  • wartość kosztów operacyjnych oszacowano na podstawie historycznie ponoszonych kosztów w poszczególnych obszarach działania.

Prognoza finansowa Grupy RECYKL została sporządzona przy założeniu, że w okresie prognozy nie ulegną zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na produkty i usługi oferowane przez Grupę RECYKL. Prognoza wyników finansowych nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.

Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015
1. Przychody ze sprzedaży 19 254,60 30 256,80 35 844,30
2. EBITDA 6 643,90 7 304,00 8 873,10
3. Amortyzacja 4 410,90 3 896,00 4 036,30
4. Marża EBITDA 34,51 24,14 24,75
5. Zysk netto 320,30 1 218,50 2 323,10
6. Marża netto 1,66 4,03 6,48