Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba
akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Roman Stachowiak wraz z podmiotem
zależnym Magerol Holdings Limited

867.023

52,48% 1.352.023 63,27%

Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem
zależnym Calley Holdings Limited

161.515 9,78% 161.515 7,56%
Piotr Gałęski 318.792 19,30% 318.792 14,92%
Pozostali akcjonariusze 304.675 18,44% 304.675 14,25%
RAZEM 1.652.005  100,00% 2.137.005 100,00%