Centrum prasowe

Zapytanie ofertowe dot. projektu realizow. w ramach POIR ...

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”