RECYKL

Grupa Recykl rusza z budową farmy PV i otwiera nową linię produkcyjną zwiększającą łączną produkcję granulatów SBR o 20-25 proc. rocznie

Grupa Recykl rusza z budową farmy PV i otwiera nową linię produkcyjną zwiększającą łączną produkcję granulatów SBR o 20-25 proc. rocznie

Grupa Recykl S.A., lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, podsumowuje realizację inwestycji strategicznych, prezentowanych z końcem 2021 roku. Firma 14 października rozpoczęła rozruch drugiej linii do produkcji granulatów gumowych w Chełmie, która podwoi roczne wolumeny produkcji. Na potrzeby zakładu rozpoczęła się także budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Jednocześnie 18 października została podpisana umowa z NFOŚiGW finansująca inwestycję w Chełmie. Zarząd spodziewa się zakończenia wszystkich inwestycji
w ramach przyjętej „Strategii 2030” do końca 2023 roku.

18 października 2022 r. spółka zależna Recykl Organizacja Odzysku S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu: „Rozbudowa linii przetwórstwa opon poprzez zakup linii granulacji i doczyszczania granulatu gumowego w zakładzie produkcyjnym Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Chełmie”. Całkowity koszt netto realizacji Projektu wynosi 14,4 mln zł. Kwota pożyczki udzielonej przez NFOŚiW wynosi 8,64 mln zł, bezzwrotnej dotacji: 4,32 mln zł, a pozostałą kwotę stanowią środki własne. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2022 r.

– W ostatnich kwartałach zgodnie z założeniami realizowaliśmy wszystkie zakładane inwestycje wskazane w „Strategii 2030”. Otrzymując we wrześniu pozwolenie na budowę farmy PV, rozpoczęliśmy prace budowlane, których ukończenia spodziewamy się na przełomie I i II kw. 2023 roku. Inwestycja istotnie obniży nasze zapotrzebowanie energetyczne w zakładzie w Śremie. Z drugiej strony w ostatnich dniach uruchomiliśmy nową linię produkcji granulatów w Chełmie, która podwoi moce produkcyjne zakładu, a w skali Grupy zwiększy ich produkcję o 20-25 proc. rocznie. Sfinansowanie niniejszej inwestycji było możliwe dzięki zawartej umowie na dotację i pożyczkę z NFOŚiGW w łącznej wys. niemal 13 mln zł. Do zakończenia całego projektu brakuje nam jeszcze linii do w pełni automatycznego pakowania i paletowania, dzięki której istotnie uprościmy proces pakowania granulatów w małe opakowania. Jej dostawa i uruchomienie zaplanowane są na przełomie listopada i grudnia br. – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

Uruchomienie nowej linii do granulacji i doczyszczania granulatu gumowego zwiększy potencjał i możliwości produkcyjne zakładu w Chełmie i przyczyni się do osiągnięcia przez Grupę założonych celów produkcyjnych i sprzedażowych przedstawionych w Strategii 2030 w etapach pośrednich. Zakładają one począwszy od 2023 roku zwiększenie: wolumenów przerobu opon (do 120 tys. ton rocznie) oraz wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Grupy (do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz do 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego).

– Efekty kolejnych inwestycji będą stopniowo widoczne w skali naszego biznesu w kolejnych kwartałach. Warunki rynkowe w postaci wysokiego popytu na produkty i usługi Grupy są niezmiennie sprzyjające,
z drugiej strony musimy pamiętać o naturalnym, obserwowanym w szeregu branż gospodarki wzroście bazy kosztowej, zwłaszcza w obszarze energii. Wpływ niniejszych zjawisk mitygujemy przez szereg działań optymalizacyjnych, aktywną politykę handlową pod kątem wzrostów cen oraz inwestycje, w tym obejmujące instalację PV. W przyszłości nie wykluczamy budowy kolejnych własnych źródeł
– uzupełnia Maciej Jasiewicz.

Opublikowana w grudniu 2021 roku „Strategia 2030” zakłada 5 głównych filarów pokazujących kierunki rozwoju Grupy. Według założeń w latach 2021-2030 roku pozwolą jej osiągnąć nie mniej jak 1 mld zł skumulowanych przychodów, 280 mln zł EBITDA i 150 mln zł zysku netto. Filary dokumentu obejmują:

  • I filar – inwestycje w zakłady i rozbudowa sieci zbiórki opon,
  • II filar – rozwój sprzedaży, w tym poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych,
  • III filar – wdrożenie nowych produktów,
  • IV filar – aktywny udział Grupy w działaniach prośrodowiskowych, zakładający dalszy rozwój marki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,
  • V filar – aktywny udział akcjonariuszy i kluczowej kadry menadżerskiej Spółki w budowie jej wartości.

 

Akcjonariusze Grupy Recykl 27 czerwca 2022 r. podjęli decyzję o wypłacie pierwszej w historii dywidendy. Wyniosła ona 0,50 zł na akcję, tj. tys. zł (826 tys. zł) i została wypłacona 30 września br.

 

O firmie:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.