Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Roman Stachowiak wraz z podmiotem zależnym Magerol Holdings Limited 867.023 52,48% 1.352.023 63,27%
Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem zależnym Calley Holdings Limited 161.515 9,78% 161.515 7,56%
Piotr Gałęski 318.792 19,30% 318.792 14,92%
Pozostali akcjonariusze 304.675 18,44% 304.675 14,25%
RAZEM 1.652.005 100,00% 2.137.005 100,00%