Projekty UE

Wdrożenie technologii wytwarzania granulatu gumowego o podwyższonej czystości w zakładzie Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Krośnie Odrzańskim

Recykl Organizacja Odzysku S.A. w listopadzie 2020r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania granulatu gumowego o podwyższonej czystości w zakładzie Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Krośnie Odrzańskim” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Inwestycja dotyczy wdrożenia własnej, nowej technologii oraz uruchomienia na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów, w stosunku do dotychczas wytwarzanych przez Recykl O.O. S.A.

Metoda recyklingu opon, oparta na autorskiej technologii odkamieniania materiału gumowego stanowi kompletną i gotową do wdrożenia technologię, która została zgłoszona do ochrony patentowej. Wszelkie wydatki przewidziane w projekcie są bezpośrednio związane z wdrożeniem opracowanej technologii.

W wyniku wdrożenia Recykl O.O. S.A. uzyska możliwość wytwarzania znacząco ulepszonego granulatu gumowego. Wytwarzany granulat będzie się odróżniał od innych, dostępnych na rynku granulatów pochodzących z przetworzenia zużytych opon (w tym także od granulatu wytwarzanego dotychczas przez Recykl O.O. S.A.) brakiem wtrąceń kamieni dowolnego rozmiaru. Nie istnieją obecnie technologie, które pozwalają w efektywny ekonomicznie sposób na skalę przemysłową usuwać wtrącenia kamienne z granulatu wytwarzanego ze zużytych opon. Ulepszenie produktu poprzez pozbawienie go zanieczyszczeń pozwoli rozszerzyć jego zakres zastosowań, o takie, w których produkt wytwarzany według obecnej technologii był dyskwalifikowany.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.02-00-2188/20

Całkowita wartość projektu wynosi 11 367 722,00 zł. z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 5 115 474,90 zł.

Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od listopada 2020 do grudnia 2023r.

Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych

Recykl Organizacja Odzysku S.A. zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych” w ramach poddziałania 3.2.1: „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych ze środków własnych prac B+R. Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego w skali świata rozwiązania w postaci dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych, które pozwoli na wprowadzenie na rynek budownictwa drogowego nowego produktu podnoszącego jakość nawierzchni asfaltowych.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.01-06-0023/17-00

Całkowita wartość projektu wyniosła około 52 000 000,00 zł. z czego wkład Funduszy Europejskich stanowił 19 998 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: lipiec 2018 – październik 2020.

Innowacyjna technologia dewulkanizacji gumy metodą ciągłą

Recykl Organizacja Odzysku S.A. realizuje projekt pt. „Innowacyjna technologia dewulkanizacji gumy metodą ciągłą” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie technologii dewulkanizacji gumy metodą ciągłą umożliwiającej powtórne wykorzystanie istotnych gospodarczo ilości gumy pochodzącej z recyklingu zużytych opon, w produkcji nowych opon oraz gumowych wyrobów technicznych, a zatem jednoczesne wsparcie koncepcji gospodarki okrężnej (Circular economy) oraz redukcji emisji CO2.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.01.02.00-00-0081/17-00

Okres realizacji projektu: październik 2017 – sierpień 2021.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 106 127,03 zł. z czego wkład Funduszy Europejskich stanowił 1 305 119,65 zł.

Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon

Grupa Recykl S.A. realizuje projekt pt. „Mieszanki gumowe do zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących z recyklingu zużytych opon” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie mieszanek gumowych SBR z domieszką granulatów gumowych i gumy dewulkanizowanej pochodzącej z przerobu zużytych opon i przypisanie im możliwych zastosowań na podstawie analizy parametrów wytrzymałościowych, chemicznych i reologicznych. Efektem działania będzie ustalenie składu mieszanek gumowych, zawierających gumę dewulkanizowaną pochodzącą z recyklingu, nadających się do przemysłowej produkcji m.in. bieżników opon przemysłowych, wykładzin gumowych, kół do pojemników na śmieci oraz innych gumowych wyrobów technicznych.

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.01.01.01-00-0683/17-00

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 499 193,49 zł a maksymalny wkład Funduszy Europejskich wyniósł 808 091,43 zł.

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2018.

Ochrona środowiska jako oś priorytetowa

W dniu 8.09.2017 Recykl O.O.S.A. podpisał z  WFOŚiGW umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia związanego z rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów. Przedsięwzięcie pn. ”Budowa regionalnego/ponadregionalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów poużytkowych zużytych opon, kod odpadu 16 01 03″ dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach w/w przedsięwzięcia zakupiono 4 specjalistyczne samochody (tzw. hakowce) oraz 4 specjalistyczne przyczepy do przewozu kontenerów. Ponadto zakupiono 100szt. kontenerów do przewozu zużytych opon.

Przyznane dofinansowanie umożliwiło Recykl O.O.S.A realizację wskazanego wyżej przedsięwzięcia a tym samym zwiększyło dywersyfikację źródeł pozyskania odpadów ze zużytych opon i zwiększyło stopień uniezależnienia od dostawców zewnętrznych.

Joanna Zalwert

Specjalista ds. Controllingu

+48 667 750 332

j.zelwert@recykl.pl