ROZLICZENIE OPŁATY PRODUKTOWEJ

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.
Produkty – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

Skontaktuj się z nami!

Wszelkie informacje w sprawie rozliczenia opłaty produktowej prosimy kierować do specjalisty.

Damian Mrug

Pełnomocnik ds. Jakości i Środowiska
603 809 999
d.mrug@recykl.pl

Poziom odzysku i recyklingu odpadów

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w danym roku.
Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (link do ustawy)

tabela-1

Obowiązek realizacji odzysku i recyklingu

Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę:
1) samodzielnie albo
2) za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej „organizacją”.

Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.

W przypadku otwarcia likwidacji organizacji odzysku albo ogłoszenia jej upadłości organizacji, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.
Rozliczenie wykonania obowiązku, odzysku i recyklingu
następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Przedsiębiorca, albo organizacja odzysku, którzy nie wykonali obowiązku, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1) odzysku;
2) recyklingu.
Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w sposób określony w art. 4 ust. 1.

Szczegółowe stawki opłaty produktowej

tabela-2