OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejsze Ogólne Warunki Wykonywania Zleceń Transportowych (dalej jako „OW”) mają zastosowanie do wszelkich umów przewozu, w ramach których przewóz jest zlecany przez:
   • Recykl Organizacja Odzysku Spółkę Akcyjną z siedzibą w Śremie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220050,
   • Reco-Trans spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214823,
  • OW stanowią integralną część Umowy i znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez Umowę.
  • Treść OW jest dostępna na stronie internetowej https://recykl.pl/.
 2. DEFINICJE

Użyte w OW określenia oznaczają:

 • Przesyłka – rzeczy lub towary przyjęte przez Przewoźnika do przewozu.
 • Przewoźnik – podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje umowę przewozu na rzecz Zleceniodawcy.
 • Strony – Zleceniodawca i Przewoźnik.
 • Umowa – umowa przewozu rzeczy lub międzynarodowa umowa przewozu towarów, zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem, w tym zawierana na podstawie zlecenia transportowego.
 • Zlecenie Transportowe – dokument określający Zleceniodawcę i Przewoźnika, określenie miejsca i daty (ewentualnie godzinę) załadunku i rozładunku, rodzaju Przesyłki, pojazdu/ów służących do wykonania Umowy oraz wysokość wynagrodzenia (frachtu), stanowiący integralną część Umowy.
 • Zleceniodawca – jeden z podmiotów wymienionych w pkt. 1.1.
 1. PRZEDMIOT UMOWY
  • Na podstawie Umowy Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia rzeczy oznaczonych co do gatunku lub co do tożsamości, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (frachtu).
  • Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Przewoźnika Zlecenia transportowego lub z chwilą rozpoczęcia jej wykonywania.
  • W przypadku braku odmowy przyjęcia Zlecenia Transportowego w ciągu 30 minut od jego otrzymania, uważa się, że Przewoźnik rozpoczął wykonywanie Umowy.
  • Rozpoczęcie wykonywania Umowy oznacza akceptację przez Przewoźnika warunków wymienionych w Zleceniu Transportowym, Umowie, jak również warunków określonych w OW.
  • Korzyści i ciężary związane z Przesyłką oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przesyłki, przechodzi na Przewoźnika z chwilą rozpoczęcia załadunku.
  • Korzyści i ciężary związane z Przesyłką oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przesyłki, przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą zakończenia rozładunku.
  • Termin załadunku i rozładunku Przesyłki jest terminem zastrzeżonym na korzyść Zleceniodawcy.
 2. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
  • Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa przewozowego, prawa celnego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy oraz prawa państw, na terenie których odbywa się przewóz, jak również postanowień wynikających z Umowy, w tym z OW.
  • Przewoźnik zobowiązany jest do wykonania Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zawodowym charakterem swojej działalności.
  • Przewoźnik jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Umowę, jak za działania i zaniechania własne.
  • Przewoźnik oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami koncesje, licencje, zezwolenia, uprawnienia oraz zgody na wykonanie Umowy.
  • Przewoźnik jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym lub tylko w ruchu krajowym, o ile wykonuje przewóz wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne wymagane prawem ubezpieczenia, gwarantujące pokrycie wartości szkód wynikających z całkowitego lub częściowego zaginięcia lub uszkodzenia Przesyłki, jak również za innego rodzaju niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) euro na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
  • W przypadku, gdy Przesyłka zawiera towary objęte system monitorowania drogowego przewozu towarów w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT), w tym przede wszystkim odpady, Przewoźnik, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich obciążających go obowiązków i przekazania niezbędnych informacji Zleceniodawcy, pod rygorem odmowy odebrania Przesyłki.
  • Ponadto Przewoźnik jest zobowiązany do:
   • wyposażenia pojazdu w 14 pasów mocujących, 2 „Stop-Bary”, oraz inne niezbędne urządzenia,
   • wykonania Umowy pojazdami wskazanymi w Zleceniu transportowym,
   • odebrania oraz zdania Przesyłki w terminie i miejscach wynikających z Umowy,
   • przekazania Zleceniodawcy numeru telefonu kierowcy,
   • niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o powstaniu jakichkolwiek problemów związanych z wykonywaniem Umowy, w tym przede wszystkim o możliwości powstania opóźnień,
   • sprawdzenia stanu Przesyłki – w tym masy, ilości, stanu opakowania, zgodności z dokumentami przewozowymi,
   • odpowiedniego rozmieszczenia i zabezpieczenia Przesyłki, tj. w sposób adekwatny do rodzaju Przesyłki, uniemożliwiający jej zaginięcie, kradzież, uszkodzenie lub pogorszenie jakości oraz zapewniający jej integralność i nienaruszalność,
   • udostępnienia Zleceniodawcy do wglądu oryginalnych tarcz tachografu lub innych nośników informacji, w tym wydruków z tachografu cyfrowego, dokumentujących wykonywanie Umowy,
  • Przewoźnik nie może:
   • przewozić łącznie z Przesyłką innych rzeczy, nieobjętych Zleceniem transportowym,
   • dokonywania przeładunku Przesyłki na inne pojazdy, bez zgody Zleceniodawcy,
   • rozpocząć rozładunku bez zgody Zleceniodawcy,
   • powierzyć wykonywania Umowy osobie trzeciej, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.
  • Osoby faktycznie realizujące Umowę, w tym przede wszystkim kierowcy, są przedstawicielami Przewoźnika uprawnionymi do składania oświadczeń woli związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem Przesyłki.
 3. WYNAGRODZENIE
  • Z tytułu należytego wykonania Umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ustalonego przez Strony wynagrodzenia.
  • Jeżeli wynagrodzenie jest uzależnione od wagi Przesyłki, do ustalenia wynagrodzenia stosuje się pomiar dokonany w miejscu rozładunku.
  • Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zleceniodawcy faktury w miesiącu wykonania Umowy oraz niezbędnych dokumentów w terminie 14 dni od daty zakończenia przewozu, w tym wypełnionego listu przewozowego oraz dokumentów WZ w oryginale. List przewozowy oraz dokumenty WZ powinny być czytelnie wypełnione, podpisane i podbite pieczątką.
  • Przewoźnik jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze numeru zlecenia transportowego.
  • Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Przewoźnika wskazany w fakturze, w terminie 55 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałem dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3.
  • Zleceniodawca jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bez względu na jego wartość.
  • Przewoźnik oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury, został zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („biała lista”). W przeciwnym przypadku Zleceniodawca jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia do czasu zamieszczenia numeru rachunku w ww. wykazie. Takie działanie Zleceniodawcy nie stanowi opóźnienia ani zwłoki, a Przewoźnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie, ani odsetki.
  • Jeżeli Strony uzgodniły wynagrodzenie netto w walucie obcej, Zleceniodawca jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia w polskich złotych. Wartości waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia rozładunku.
  • Jeżeli Strony uzgodniły wynagrodzenie netto w walucie obcej, przeliczenie wartości podatku od towarów i usług nastąpi zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  • Zleceniodawca nie wyraża zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Dokumenty oraz fakturę Przewoźnik zobowiązany jest doręczyć na adres: ul. Letnia 3, 63-100 Śrem.
  • Zleceniodawca nie wyraża zgody na wystawianie przez Przewoźnika faktur zbiorczych. Przewoźnik zobowiązany jest do wystawienia osobnej faktury do każdej Umowy.
  • Ustalone przez Strony wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Przewoźnika związane z wykonaniem Umowy, w tym koszty związane z postojem przy załadunku i rozładunku do 48 godzin, opłaty drogowe i ubezpieczenie.
  • Ustalone przez Strony wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, z wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zmiana wynagrodzenia będzie adekwatna do zmiany stawki. Zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.
  • Przewoźnik jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
  • Zleceniodawca jest uprawniony do przekazania Przesyłki do badań jednostce specjalistycznej. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą wady fizyczne, niezgodność parametrów lub właściwości Przesyłki w porównaniu do stanu Przesyłki z chwili załadunku, kosztami badań zostanie obciążony Przewoźnik.
  • W przypadku reklamacji co do sposobu lub jakości wykonanej Umowy, uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży Przesyłki, Zleceniodawca jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością do momentu uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia. Takie działanie Zleceniodawcy nie stanowi opóźnienia ani zwłoki, a Przewoźnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie, ani odsetki.
  • Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę:
   • z tytułu opóźnienia Przewoźnika w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z jakiejkolwiek przyczyny– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej niż 50 euro,
   • z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z powodu okoliczności, za które Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 100% wynagrodzenia brutto,
   • w przypadku naruszenia przez Przewoźnika zobowiązań wynikających z pkt. 5.3. – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
   • w przypadku naruszenia przez Przewoźnika zobowiązania wynikającego z pkt. 7.1. lub 7.2. – w wysokości 25.000 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
  • Zleceniodawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku:
   • opóźnienia Przewoźnika w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy,
   • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
  • Każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy:
   • zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony,
   • zawieszenie wykonywania Umowy na skutek działania siły wyższej przekroczy 1 miesiąc,
   • po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpi niezwłocznie do wykonywania Umowy.
  • Odstąpienie od Umowy nastąpi na podstawie oświadczenia, złożonego w formie pisemnej lub dokumentowej, wysłanego drugiej Stronie listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie może nastąpić zarówno ze skutkiem od chwili zawarcia Umowy (ex tunc), jak i ze skutkiem działającym na przyszłość (ex nunc).
  • Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku opóźnienia Przewoźnika w wykonaniu któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do zawarcia Umowy z innym przewoźnikiem, a także do obciążenia Przewoźnika różnicą wynagrodzenia brutto, zachowując jednocześnie roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia.
  • Całkowita wartość kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekracza wartości netto wynagrodzenia Przewoźnika.
  • Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość naliczonych kar nie pokryje wartości szkody.
  • Wszelkie zastrzeżone kary są od siebie niezależne, nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone razem lub osobno.
  • Obowiązek zapłaty kar jest niezależny od wysokości poniesionej przez Zleceniodawcę szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody.
  • Przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą także w przypadku, gdy Zleceniodawca zostanie obciążony jakąkolwiek należnością, w tym o charakterze karnym, administracyjnym lub celnym, z tytułu naruszenia jakichkolwiek przepisów przez Przewoźnika.
  • Przewoźnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba trzecia (m.in. wypadek komunikacyjny, kradzież, rozbój, zniszczenie), z zastrzeżeniem przypadków wystąpienia siły wyższej, zgodnie z pkt. 8 lub wyłącznej winy Zleceniodawcy.
  • Odbiór Przesyłki nie wyłącza odpowiedzialności Przewoźnika przewidzianej w Umowie, jak również wynikającej z rękojmi lub gwarancji, ani nie potwierdza spełnienia wymagań wynikających z Umowy.
 5. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
  • Wszelkie informacje techniczne lub organizacyjne Zleceniodawcy, albo inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, pozyskane przez Przewoźnika w związku z zawarciem i realizacją Umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Przewoźnika i osoby działające na jego rzecz jedynie w celu realizacji Umowy, poza przypadkami, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Przewoźnik oświadcza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapobiegające ujawnieniu tych informacji, jak również oświadcza, że osoby działające na jego rzecz zostały zobowiązane do zachowania poufności w powyższym zakresie.
  • Przewoźnik, w ramach ustalonego wynagrodzenia, zobowiązuje się do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w stosunku do Zleceniodawcy, w tym przede wszystkim zabronione jest oferowanie lub świadczenie usług przewozu lub spedycji na rzecz nadawcy lub odbiorcy lub innych podmiotów biorących udział w transporcie Przesyłki.
  • Zobowiązania określone w pkt. 7.1. i 7.2. obowiązują w trakcie realizacji Umowy oraz przez okres 5 (słownie: pięciu) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny.
 6. SIŁA WYŻSZA
  • Obowiązek wykonania Umowy oraz odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy są wyłączone w trakcie działania siły wyższej.
  • Siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, któremu nie mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić oraz które ma wpływ na możliwość wykonania Umowy. Za siłę wyższą uznaje się m.in. wojnę, akt zbrojny lub terrorystyczny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego. Za siłę wyższą nie uznaje się przestojów spowodowanych przez spory pomiędzy Przewoźnikiem a jakąkolwiek osobą fizyczną, prawną lub inną jednostką organizacyjną, w tym m.in. strajki, pikiety itp.
  • Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o przypadku wystąpienia siły wyższej.
  • Niezwłocznie po ustaniu stanu siły wyższej Strony przystąpią do dalszego wykonywania Umowy, chyba że będzie to niemożliwe, niecelowe lub Strony tak zgodnie postanowią.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W sprawach nieuregulowanych Umową lub OW zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r. oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy.
  • Wszelkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki Przewoźnika, w tym wierzytelności przysługujące Przewoźnikowi, nie mogą być przedmiotem obrotu, prawa rzeczowego, przewłaszczania, zabezpieczenia, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, darowizny, zastawu rejestrowego, jak również materialnoprawnego pełnomocnictwa do ich dochodzenia, w tym upoważnienia inkasowego, bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  • Wszelkie prawa i obowiązki Zleceniodawcy mogą zostać przeniesione na inny podmiot wymieniony w pkt. 1.1, bez zgody Przewoźnika.
  • W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest nieważne lub bezskuteczne z mocy prawa, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wykonywania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. W takim przypadku Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy lub nową Umowę, w których sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
  • Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
  • Klauzula informacyjna RODO Zleceniodawcy dostępna jest na stronie internetowej https://recykl.pl/.