Spółka

Ochrona środowiska

Członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej i stopniowa implementacja wspólnotowego prawodawstwa wiąże się z nałożeniem na podmioty gospodarcze oraz inne jednostki organizacyjne (między innymi samorządy gminne) szeregu wymogów z obszaru ochrony środowiska.

Jednym z nich jest konieczność zapewnienia odzysku i recyklingu opakowań oraz niektórych produktów wprowadzanych do obrotu, ich selektywna zbiórka poprzez zorganizowanie systemu zapewniającego sprawny przepływ powstających odpadów do miejsc odzysku i recyklingu.

Realizacja obowiązków nałożonych przez cały pakiet aktów prawnych, których przedmiotem jest ochrona środowiska, w tym gospodarowanie odpadami, wymaga zaangażowania we współpracę jednostek przejmujących od posiadaczy odpadów obowiązków związanych z zapewnieniem właściwego postępowania z nimi.

Poprzez swą działalność RECYKL Organizacja Odzysku S.A. współuczestniczy w tworzeniu krajowego systemu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu tych odpadów od przedsiębiorców oraz współpraca z samorządami gminnymi przynosi szereg korzyści korzystającym z oferowanych przez nas usług, przy czym należy również pamiętać o oczywistych zyskach dla środowiska.