Spółka

Pożyczka z WFOŚiGW

W dniu 8.09.2017 Recykl O.O.S.A. podpisał z WFOŚiGW umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia związanego z rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów. Przedsięwzięcie pn."Budowa regionalnego/ponadregionalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów poużytkowych zużytych opon, kod odpadu 16 01 03" dofinansowano z środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W ramach w/w przedsięwzięcia zakupiono 4 specjalistyczne samochody (tzw. hakowce) oraz 4 specjalistyczne przyczepy do przewozu kontenerów. Ponadto zakupiono 100szt. kontenerów do przewozu zużytych opon.
Przyznane dofinansowanie umożliwiło Recykl O.O.S.A realizację wskazanego wyżej przedsięwzięcia a tym samym zwiększyło dywersyfikację źródeł pozyskania odpadów ze zużytych opon i zwiększyło stopień uniezależnienia od dostawców zewnętrznych.

http://www.wfosgw.poznan.pl/