Spółka

Opis działalności i rynek

Przedmiot działalności Grupy Recykl

Podstawowym obszarem aktywności spółki Grupa RECYKL S.A. jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą odbiór zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej

Rynek zużytych opon

Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej oraz przewozów towarowych transportem kołowym na świecie powoduje powstawanie coraz większej ilości zużytych opon, które w znaczącym stopniu obciążają środowisko naturalne. W Europie nie ma jednolitych przepisów co do wymogów ilościowych zagospodarowania zużytych opon. W większości krajów zagospodarowaniu podlega całość użytkowanych opon, przy czym w różnym stopniu podlegają one odzyskowi oraz recyklingowi materiałowemu.

Polska jest jednym z większych rynków motoryzacyjnych w Europie, a tym samym należy do czołówki krajów pod względem zużycia opon. Nie mogą być one przechowywane na składowiskach, zarówno w postaci całych opon jak i w formie rozdrobnionej.

W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów i importerów opon za ich zagospodarowanie po zakończeniu użytkowania. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1478 – t.j.), nakłada na producentów i importerów opon obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. Od sierpnia 2016 r. wymagany poziom odzysku wynosi 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon, przy czym z tych 75% minimum 15% powinno zostać poddane recyklingowi, a pozostałe 60% może być poddane innej formie odzysku.

W Polsce co roku powstaje około 150 tys. ton zużytych opon, które należy w sposób ekologiczny zagospodarować. Ze względu na zmniejszenie wagi opony w skutek jej użytkowania, obowiązek odzysku w praktyce dotyczy niemal wszystkich sprzedanych w kraju opon, tj. około 180 tys. ton.

Nałożony obowiązek może być realizowany samodzielnie przez producentów i importerów opon lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Nie zrealizowanie nałożonego na importerów i producentów obowiązku odzysku i utylizacji opon, powoduje konieczność wniesienia opłaty produktowej obliczonej jako iloczyn różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu oraz stawki opłaty produktowej ustalanej na dany rok przez Ministra Środowiska. Przykładowo wysokość tej opłaty na 2016 r. dla nowych opon pneumatycznych z gumy stosowanych w samochodach osobowych wynosi 5,50 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon. Z kolei dla opon pneumatycznych, używanych opłata ta wynosi 10,26 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon.

Po nałożeniu na producentów i importerów obowiązku poddania odzyskowi i recyklingowi zużytych opon, największe podmioty działające na polskim rynku tj. Bridgestone, Continental, Dębica, Goodyear, Michelin i Pirelli założyły spółkę Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., której celem było stworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki i przewozu zużytych opon oraz ich odzysk i recykling. Obecnie Centrum Utylizacji Opon posiada około 65% udziału w rynku i jest największym podmiotem organizującym zbiórkę i odzysk zużytych opon w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Centrum Utylizacji Opon współpracuje z punktami powstawania odpadów na terenie całego kraju oraz z kilkoma operatorami logistycznymi, cementowniami, firmami recyklingowymi oraz z ciepłownią. Centrum Utylizacji Opon współpracuje m.in. ze spółkami z Grupy Recykl.

Metody odzysku i recyklingu opon

Obecnie zużyte opony zagospodarowywane są przede wszystkim poprzez odzysk energetyczny oraz recykling materiałowy.

W 2009 roku w Polsce większość zużytych opon tj. około 73% podlegało odzyskowi energetycznemu, jedynie około 21% było poddane recyklingowi materiałowemu. Z kolei średnie wskaźniki dla krajów Europy odpowiednio wynoszą 40% i 38%, co wskazuje, że obszar recyklingu materiałowego w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i istnieje w przyszłości możliwość zagospodarowania tej części rynku.

Odzysk energetyczny polega na wykorzystaniu zużytych opon jako paliwo alternatywne w procesie spalania i uzyskiwania energii cieplnej. Podczas współspalania wytwarzane jest ciepło wykorzystywane np. przy wypalaniu klinkieru w piecach cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach. Współspalanie opon prowadzone jest obecnie w Polsce przez siedem cementowni, Recykl O.O. S.A. współpracuje w tym zakresie z Cementownią Górażdże, z Cementownią Chełm, z Cementownią Rudniki oraz z Cementownią Nowiny.

W Polsce jedyną metodą stosowaną dla potrzeb recyklingu materiałowego jest mechaniczna metoda rozdrabniania w temperaturze otoczenia. Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon składników, które posłużyły do ich produkcji. W pierwszej fazie należy więc opony pociąć i rozdrobnić. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, granulat, chipsy lub strzępy (Klasyfikacja materiałów ze zużytych opon wg CEN Workshop Agreement (CWA) 14243). W wyniku mechanicznego przerobu zużytych opon oprócz gumy, uzyskuje się również stal oraz odpady tekstylne.

Obecnie w kraju funkcjonują dwa duże podmioty wytwarzające granulaty gumowe ze zużytych opon, w tym Grupa RECYKL oraz kilka mniejszych podmiotów.

Przewagi konkurencyjne

Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy należą:

  • Pozycja największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon,
  • Jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych, prowadzący ich zbiórkę (rynek zużytych opon ponadgabarytowych szacowany jest na około 10 tys. ton rocznie),
  • Wysoka jakość produktów – Grupa posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać niezawierający zanieczyszczeń granulat gumowy o wymaganym przez odbiorców uziarnieniu od 0,5 do 30 mm,
  • Jedyny podmiot w kraju posiadający własną unikatową sieć zbiórki zużytych opon,
  • Lokalizacja linii technologicznej przetwarzającej zużyte opony na paliwo dla cementowni na terenie Cementowni Chełm – ograniczenie kosztów transportu granulatu.

Przeniesienie w 2011 roku produkcji z zakładu w Przysiece Polskiej do zakładu w Śremie umożliwiło produkowanie z dotychczasowego surowca bardziej opłacalnego produktu, jakim jest czysty granulat gumowy.

Zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy wzrasta z uwagi na wciąż powstające boiska sportowe oraz konieczność ich późniejszej konserwacji. Z uwagi na liczne zastosowanie granulatu gumowego występuje stale rosnące zapotrzebowanie na niego ze strony producentów różnych produktów gotowych. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej może spowodować zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych (z domieszką gumy).

Sprzedaż Grupy Emitenta

Grupa osiąga przychody ze sprzedaży w czterech podstawowych obszarach:

  • Sprzedaż produktów z przerobu opon,
  • Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon,
  • Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie,
  • Usługi transportowe.

Dotychczasowa działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon oraz przerobu zużytych opon, jak również sprzedaży granulatu, realizowana jest poprzez Recykl Organizację Odzysku S.A. Z kolei Reco-Trans Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę opon na zlecenie i świadczy usługi transportowe.