ESPI 18/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
ESPI 17/2019 Zakończenie realizacji II etapu inwestycji w Chełmie
EBI 17/2019 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii B2, C i F 
ESPI 16/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
ESPI 15/2019 Zakończenie realizacji I etapu inwestycji w Chełmie
EBI 15/2019 zarejestrowanie zmian statutu w KRS GRC akcje serii F 
EBI 16/2019 Informacja o zamianie akcji imiennych serii B2 oraz serii C na akcje na okaziciela
ESPI 14/2019 Przekazanie informacji otrzymanej od akcjonariusza Spółki o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
ESPI 13/2019 Korekta raportu ESPI nr 12/2019 - Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
ESPI 12/2019 Przekazanie informacji otrzymanej od pełnomocnika akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
ESPI 11/2019 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
ESPI 10/2019 Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
ESPI 9/2019 Zwiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
ESPI 8/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 27.06.2019
EBI 13/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej życiorys P. Gałęski
EBI 12/2019 Powołanie nowego członka w skład Rady Nadzorczej Spółki Grupa Recykl S.A.
EBI 11/2019 Przekazanie treści uchwał podjętych na ZWZ spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 27.06.2019 r.
EBI 10/2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.06.2019 r.
ESPI 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27.06.2019 r.
ESPI 6/2019 Ustalenie przez spółkę zależną Emitenta warunków istotnych umów kredytowych
EBI 7/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii F 
ESPI 5/2019 Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na NWZ spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 27.03. 2019 r.
EBI 5/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 27 marca 2019 r.
EBI 6/2019 Przekazanie treści uchwał podjętych na NWZ spółki Grupa Recykl S.A. w dniu 27.03.2019 r.
ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.03.2019 r.
EBI 4/2019 Uzupełnienie porządku obrad i projekty uchwał na 27.03.2019 r.
ESPI 4/2019 Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku oraz nowe projekty uchwał NWZ na 27.03.2019 r.
EBI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 27.03.2019 r.
ESPI 2/2019 Dalsze etapy realizacji inwestycji w Chełmie
EBI 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
ESPI 1/2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej zakupu linii produkcyjnej